Choose language:


Archives:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)
2011-08-19

dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia laboratorium zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
Kraków, 19 sierpnia 2011r.
2011-08-19

dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia laboratorium zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

I. Zamawiający:

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
30-532 Kraków
ul. Dąbrowskiego 16
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 423-66-66, faks: 656-13-16,
e-mail: biuro@colonel.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ dla potrzeb wprowadzenia nowego innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia:
do 30 września 2011

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • UWAGA 1.
  Dokumenty, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopiidokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
  W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.
 • UWAGA 2.
  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
 • UWAGA 3.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • UWAGA 4.
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • UWAGA 5.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V SIWZ. Dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IV SIWZ.

VII. Kryteria oceny ofert:

cena – 50 %
warunki dostawy /termin dostawy i warunki płatności/ – 25 %
warunki gwarancji i dostępność serwisu - 25%

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Graficznego COLONEL SA,
ul. Dąbrowskiego 16,,br> 30-532 Kraków,
w terminie do dnia 02 września 2011 r. godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego,
ul. Dąbrowskiego 16,
w dniu 02 września 2011 r. godz. 10.15

IX. Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert

X.

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie
www.colonel.com.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać w terminie 5 dni od jego złożenia w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
2011-07-11

na dostawę wózka widłowego spalinowego z instalacją gazową o udźwigu do 3,5 t , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

I. Zamawiający:

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
30-532 Kraków
ul. Dąbrowskiego 16
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 423-66-66, faks: 656-13-16,
e-mail: biuro@colonel.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego spalinowego z instalacją gazową o udźwigu 3,5 t, dla potrzeb wprowadzenia nowego innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”

III. Termin realizacji zamówienia:

do 30 września 2011

IV. Kryteria oceny ofert:

cena – 50 %
warunki płatności – 25 %
warunki gwarancji - 25%

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Graficznego COLONEL SA,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków,
w terminie do dnia 12 września 2011 r.

VI. Termin związania ofertą:

7 dni od upływu terminu składania ofert.

VII.
Zamawiający udzieli wszelkich informacji dotyczących oczekiwań i parametrów przedmiotu osobiście.
Osoba do kontaktów: Marcin Ciałowicz od poniedziałku do piątku w godz 8-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
2011-05-30

znak sprawy: ZNP-4/2011
Kraków 30 maja 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę maszyny do przyklejania wyklejki /forsatz/ zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

I. Zamawiający:

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
30-532 Kraków
ul. Dąbrowskiego 16
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 423-66-66, faks: 656-13-16,
e-mail: biuro@colonel.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego spalinowego z instalacją gazową o udźwigu 3,5 t, dla potrzeb wprowadzenia nowego innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia:

do 30 września 2011

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

 • spełnia pozostałe warunki, o których mowa w części XVIII ust. 1 SIWZ, w tym nie podlegać wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w części XVIII ust. 2 SIWZ.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • UWAGA 1.
  Dokumenty, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopii dokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.
 • UWAGA 2.
  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
 • UWAGA 3.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • UWAGA 4.
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • UWAGA 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V SIWZ. Dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IV SIWZ.

VII. Kryteria oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:
cena – 50 %
warunki dostawy /termin dostawy i warunki płatności/ – 25 %
warunki i dostępność serwisu - 25%

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Graficznego COLONEL SA,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków,
w terminie do dnia 15 czerwca 2011 r. godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego,
ul. Dąbrowskiego 16,
w dniu 15 czerwca 2011 r. godz. 10.15

IX. Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert.

X.

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie
www.colonel.com.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać w terminie 5 dni od jego złożenia w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)
2011-05-30

dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę maszyny do przyklejania wyklejki /forstatz/ zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Pobierz plik

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
2011-05-11

na dostawę instalację i wdrożenie zintegorwanego programu do zarządzania drukarnią , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

I. Zamawiający:

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
30-532 Kraków
ul. Dąbrowskiego 16
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 423-66-66, faks: 656-13-16,
e-mail: biuro@colonel.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego programu do zarządzania drukarnią w modułach

 • produkcja
 • księgowo-administracyjny

dla potrzeb wprowadzenia nowego innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”.

III. Termin realizacji zamówienia:

do 30 września 2011

IV. Kryteria oceny ofert:

cena – 50 %
warunki dostawy , funkcjonalność programu – 25 %
okres i warunki obsługi poinstalacyjnej - 25%

V. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Graficznego COLONEL SA,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków,
w terminie do dnia 15 czerwca 2011 r.

VI. Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert.

VII.
Zamawiający udzieli wszelkich informacji dotyczących oczekiwań w zakresie zawartości modułów systemu i funkcjonalności osobiście.
Osoba do kontaktów: Marcin Ciałowicz
od poniedziałku do piątku w godz 8-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
2011-03-14

znak sprawy: ZNP-2/2011
14 marca 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Systemu naświetlania CTP zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

I. Zamawiający:

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
30-532 Kraków
ul. Dąbrowskiego 16
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 423-66-66, faks: 656-13-16,
e-mail: biuro@colonel.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu naświetlania CTP w formacie B1 zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ dla potrzeb wprowadzenia nowego innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia:

do 4 tygodni od podpisania umowy nie później niż do 30.04.2011

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

spełnia pozostałe warunki, o których mowa w części XVIII ust. 1 SIWZ, w tym nie podlegać wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w części XVIII ust. 2 SIWZ.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • UWAGA 1.
  Dokumenty, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopiidokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
  W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.
 • UWAGA 2.
  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
 • UWAGA 3.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • UWAGA 4.
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • UWAGA 5.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V SIWZ. Dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IV SIWZ.

VII. Kryteria oceny ofert:

cena – 50 %
rozwiązania technologiczne w urządzeniu wpływające znacząco na zamierzony proces produkcji – 25 %
warunki i dostępność serwisu - 25%

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Graficznego COLONEL SA,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków,
w terminie do dnia 29 marca 2011 r. godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego,
ul. Dąbrowskiego 16,
w dniu 29 marca 2011 r. godz. 10.15

IX. Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert

X.

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie
www.colonel.com.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać w terminie 5 dni od jego złożenia w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
2011-01-28

znak sprawy: ZNP-1/2011
Kraków, 28 stycznia 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Falcerki w formacie B1 zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

I. Zamawiający:

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
30-532 Kraków
ul. Dąbrowskiego 16
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 423-66-66, faks: 656-13-16,
e-mail: biuro@colonel.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa falcerki w formacie B1 zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ dla potrzeb wprowadzenia nowego innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia:

do 4 tygodni od podpisania umowy nie później niż do 30.03.2011

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

spełnia pozostałe warunki, o których mowa w części XVIII ust. 1 SIWZ, w tym nie podlegać wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w części XVIII ust. 2 SIWZ.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • UWAGA 1.
  Dokumenty, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopiidokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
  W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.
 • UWAGA 2.
  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
 • UWAGA 3.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • UWAGA 4.
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • UWAGA 5.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V SIWZ. Dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IV SIWZ.

VII. Kryteria oceny ofert:

cena – 50 %
rozwiązania technologiczne w urządzeniu wpływające znacząco na zamierzony proces produkcji – 25 %
warunki i dostępność serwisu - 25%

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Graficznego COLONEL SA,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków,
w terminie do dnia 11 lutego 2011 r. godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego,
ul. Dąbrowskiego 16,
w dniu 11 lutego 2011 r. godz. 10.15

IX. Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert

X.

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie
www.colonel.com.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać w terminie 5 dni od jego złożenia w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
2010-12-27

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę linii do oprawy miekkiej zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

I. Zamawiający:

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
30-532 Kraków
ul. Dąbrowskiego 16
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 423-66-66, faks: 656-13-16,
e-mail: biuro@colonel.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa linii do oprawy miękkiej zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ dla potrzeb wprowadzenia nowego innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia:

do 4 tygodni od podpisania umowy nie później niż do 30.03.2011

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

spełnia pozostałe warunki, o których mowa w części XVIII ust. 1 SIWZ, w tym nie podlegać wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w części XVIII ust. 2 SIWZ.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • UWAGA 1.
  Dokumenty, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopiidokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
  W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.
 • UWAGA 2.
  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
 • UWAGA 3.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • UWAGA 4.
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • UWAGA 5.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V SIWZ. Dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IV SIWZ.

VII. Kryteria oceny ofert:

cena – 50 %
rozwiązania technologiczne w urządzeniu wpływające znacząco na zamierzony proces produkcji – 25 %
warunki i dostępność serwisu - 25%

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Graficznego COLONEL SA,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków,
w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r. godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego,
ul. Dąbrowskiego 16,
w dniu 10 stycznia 2011 r. godz. 10.15

IX. Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert

X.

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie
www.colonel.com.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać w terminie 5 dni od jego złożenia w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)
2010-12-27

dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę linii do oprawy miękkiej zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)
2010-12-16

dla postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czterokolorowej offsetowej maszyny drukującej w formacie B1 zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ , dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Pobierz plik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
2010-12-15

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czterokolorowej offsetowej maszyny drukującej w formacie B1 zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ, dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”.

I. Zamawiający:

ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL SA
30-532 Kraków
ul. Dąbrowskiego 16
numer kierunkowy: 0-12
tel.: 423-66-66, faks: 656-13-16,
e-mail: biuro@colonel.com.pl

II. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterokolorowej maszyny drukującej w formacie B1 zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w SIWZ dla potrzeb wprowadzenia nowego innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia:

do 4 tygodni od podpisania umowy nie później niż do 30.03.2011

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

spełnia pozostałe warunki, o których mowa w części XVIII ust. 1 SIWZ, w tym nie podlegać wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w części XVIII ust. 2 SIWZ.

V. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2 do SIWZ),
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • UWAGA 1.
  Dokumenty, o których mowa w pkt 2, mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. opatrzone datą (datą poświadczenia, nie zaś jakąkolwiek inną datą znajdującą się na kserokopiidokumentu, choćby pochodziła z dnia poświadczenia), napisem „za zgodność z oryginałem” oraz podpisane przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kserokopii dokumentów – w takim przypadku wraz z dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
  W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kserokopia każdej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.
 • UWAGA 2.
  Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.
 • UWAGA 3.
  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
  pkt 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
 • UWAGA 4.
  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w uwadze 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 • UWAGA 5.
  Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, określonych w części V SIWZ. Dokumenty powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone w części IV SIWZ.

VII. Kryteria oceny ofert:

cena – 50 %
rozwiązania technologiczne w urządzeniu wpływające znacząco na zamierzony proces produkcji – 25 %
warunki i dostępność serwisu - 25%

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Graficznego COLONEL SA,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków,
w terminie do dnia 7 stycznia 2011 r. godz. 10.00

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego,
ul. Dąbrowskiego 16,
w dniu 7 stycznia 2011 r. godz. 10.15

IX. Termin związania ofertą:

60 dni od upływu terminu składania ofert

X.

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie
www.colonel.com.pl

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na wniosek Wykonawcy można odebrać w terminie 5 dni od jego złożenia w siedzibie Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2010-12-27

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na budowę hali, biurowca wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Zamawiający – ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL S.A. 30-532 Kraków, ul. Dąbrow-skiego 16 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali, biurowca wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, zostało złożonych 5 ofert przez:

 1. Firma Inżynieryjno – Usługowa- Montażowa HALMONT ul. Legionów Polskich 10/70, 32-700 Bochnia,
 2. FU IWMAR, os. Tysiąclecia 32/1, 31-610 Kraków,
 3. Gamma Konstrukcja, Paszczyna 84, 39-207 Brzeźnica,
 4. SPEC BAU POLSKA Sp. z o.o., ul. Zaborska 1A, 32-600 Oświęcim,
 5. STALBAU Piotr Frączek Sp. komandytowa, ul. Piłsudskiego 12, 34-100 Wadowice.

W wyniku oceny, oferty otrzymały ilość punktów:

Numer oferty Cena
pkt
Rozwiązania technologiczne
pkt
Okres gwarancji
pkt
Razem
pkt
1. 45,15 30 6,66 81,81
3. 50 30 20 100
4. 40,13 30 17,50 87,63
5. 41,70 30 23,30 95

Zamawiający na podstawie § 27 Regulaminu Zamówień Niepublicznych, jako najko-rzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę – Gamma Konstrukcja, Paszczyna 84, 39-207 Brzeźnica, która uzyskała największą liczbę punktów. Ponadto Zamawiający na podstawie zapisów w części XVIII ust. 3 SIWZ odrzucił ofertę złożoną przez FU IWMAR, os. Tysiąclecia 32/1, 31-610 Kraków. Wykonawca podał gwarancje dla poszczególnych rodzajów robót oraz elementów obiektu, natomiast Zamawiający żądał gwarancji dla całego obiektu, który jest przedmiotem zamówienia.

Ogłoszenie o naborze
2009-12-07

Zakład Graficzny Colonel SA ogłasza nabór na stanowiska:

 1. Maszynista (obsługa maszyny do oprawy twardej)
 2. Operator gilotyny, krajalnicy

Zakres obowiązków: obsługa maszyny DA 260 oraz krajarki 115.
Kandydaci na stanowiska proszeni są o zgłaszanie się w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się w dziale kadr od 8 - 16.

Zakład Graficzny Colonel SA informuje iż w/w stanowiska pracy są przygotowane dla osób niepełnosprawnych.

Mile widziane osoby z doświadczeniem.

Zakład graficzny „Colonel” S.A. działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 dot. zapobiegania wszelkiej dyskryminacji (ze względu m.in. na płeć), w ramach projektu jak również poza nim gwarantuje stworzenie takich warunków pracy, które umożliwią zatrudnienie i równy dostęp do stanowisk pracy zarówno kobietom jak i mężczyznom oraz osobom niepełnosprawnym w zakresie w jakim pozwala obsługa maszyn. Projekt jest zgodny z polityką równych szans.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM
2009-11-24


colonelsmall

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali, biurowca wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb wprowadzenia nowego, innowacyjnego zintegrowanego procesu poligraficznego w celu rozpoczęcia produkcji nowego typu książki – „książki przyjaznej dla czytelnika”, realizowanego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Pobierz plik

Nowy certyfikat
2009-05-27

Z wielką radością i satysfakcją informujemy o otrzymaniu przez nas z dniem 27.05.2009 certyfikatu w Programie SmartWood prowadzonym na rzecz ochrony lasów tropikalnych przez organizację Rainforest Alliance.

Nowa strona www
2009-05-20

Witamy Państwa w nowym serwisie internetowym Colonel.

Mamy nadzieję, że nasz nowy serwis będzie dla Państwa źródłem wszelkich przydatnych informacji o naszej Firmie.

Zapraszamy

Zaproszenie do składania ofert
-

"COLONEL" Spółka jawna z siedzibą w Krakowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, zgodnie z procedurą uproszczoną udzielenia zamówień publicznych, na podstawie załącznika do Rozporządzenia Ministara Gospodarki i Pracy z dnia 06.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Stektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 - 2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2023).

Sygnatura wniosku
SPO WKP/2.3/12/0496

Tytuł projektu:
Modernizacja działu introligatorskiego w firmie COLONEL

Rodzaj zamówienia:
29000000-9 Maszyny, urządzenia, sprzęt, aparatura i podobne produkty

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa i instalacja lini do oprawy twardej wraz z uruchomieniem i szkoleniem

Określenie zakresu lub wielkości zamówienia:
do kwoty 1 500 000 EUR

Dopuszczalność skłądania ofert częściowych:
TAK

Termin wykonania zamówienia:
2005-04-01

Miejsce składania ofert:
Zakład Graficzny COLONEL spółka jawna,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków

Termin składania ofert:
2005-01-07

Osoba do kontaktu:
Marcin Ciałowicz

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład Graficzny COLONEL spółka jawna,
ul. Dąbrowskiego 16,
30-532 Kraków

Termin otwarcia ofert:
2005-01-08

Kryteria oceny ofert:
cena: 50 %
Wymagania i rozwiązania technologiczne 30%
Marka /referencje/ 10%
Warunki dostawy /termin,serwis,gwarancja/ 10%

Opis warunków udziału w postępowaniu:
Oferent musi posiadać wiedzę, doświadczenie i potencjał pozwalający na realizację zamówienia.

Termin otwarcia ofert:
2005-01-08

Oferty powinny zawierać:

 • nazwę i adres oferenta
 • opis techniczny urządzenia
 • opis możliwości technologicznych urządzenia
 • warunki przyłączeniowe i montażu
 • cenę i formę płatności
 • kurs waluty do rozliczeń
 • termin realizacji zamówienia
 • cenę i formę płatności
 • czas i zakres gwarancji

Termin ważności ogłoszenia:
2005-01-08